Comptes 2015

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt important. Hem acabat l’exercici amb unes pèrdues de 954,33 euros que ha estat cobert pel petit fons social que disposava l’entitat, però cal tenir en compte que tenim pendents de cobrar ajudes atorgades per aquest 2015 i que donarien un saldo positiu.

El nostre volum de despeses ordinàries ha augmentat molt respecte al 2014.(un 23,48% més) i és un total de 24.924,65 euros. Això es deu, sobre tot, a que hem començat a tenir una persona contractada a l’associació per a portar a terme la coordinació de la Llar Santa Maria. Aquest pas, necessari per la continuïtat del projecte de convivència. També ha augmentat notablement la partida d’ajudes a les persones residents, degut a que hem tingut més persones sense cap ingrés i la comunitat els ha donat uns diners de butxaca setmanals.

Aquest increment de despesa s’ha pogut fer-se gràcies a que hem rebut ajudes públiques (total de 10.809,12 euros, respecte als 1.200 euros de l’any 2014). Cal assenyalar que d’aquets diners atorgats per projectes al 2015 queden 5.579,89 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats en 2015 per l’entitat.

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:

Despeses 2015
Ingressos 2015

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. L’estimació que fem d’aquesta aportació és de uns 6.300 euros.

També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que estimem en uns 1.860 euros aquest 2015.

Per últim la donació de maquinària pels tallers que puja a 1.500 euros aproximadament.

Inversions extraordinàries

Teníem pressupostat uns 13.749,87 euros per a inversions de millora. Hem pogut augmentar la inversió degut a que la ajuda de Fundació La Caixa atorgada contemplava inversions en maquinària per al taller.

Les despeses han estat:

Inversions 2015

Els Ingressos:

Inversions I 2015

*La subvenció de la Fundació La Caixa està atorgada però no ha cobrat aquest any, i ha estat l’associació qui ha tingut que fer-se càrrec.

En aquest apartat, també ha hagut aportació de treball per part del companys de la llar per la construcció del magatzem que es calcula en uns 1.500 euros.