Comptes 2018

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu. El resultat del funcionament de l’entitat és de 320,88 euros. Ens felicitem de haver aconseguit tot el finançament necessari per totes les nostres activitats, tenint en compte que aquestes s’han incrementat.

Hem mantingut les ajudes públiques (25.614,12 de euros): 19.500 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 3.900 de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 2224,12 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 3.885,81 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Hem comptat amb l’ajuda privada (11.328,99 euros) de la Fundació Bancària la Caixa en el manteniment de les activitats del tallers ocupacionals.

Els ingressos socials s han vingut d’aportacions de residents a les llars i un petit treball fet a tercers (24.306,78 euros)

El 2018 ha suposat un increment d’un 11% de les despeses respecte al 2017, degut a que hem fet més ajudes monetàries a companys de comunitat sense recursos, els serveis professionals que hem necessitat per gestionar cèdules d’habitabilitat dels nous habitatges i construcció del magatzem per als tallers. També han pujat les despeses de subministraments ja que hem incorporat a aquestes comptes les referides al nou habitatge de Cervera. Per últim han pujat les despeses de personal en pujar el salari mínim (seguim tenint dues persones contractades a jornada complerta).

Respecte als recursos de donatius aconseguits gràcies a l’esforç que hem fet de format un grup de suport humà compromès amb el projecte han pujat i arribat als 15.952,25 euros. L’entitat tenia previstos dedicar-los a fer una contractació d’un dels companys de comunitat com a part del seu procés d’inserció social i laboral que li permetrà la seva regularització al país. Però degut al retard per temes administratius, es dedicarà per aquest mateix motiu al 2019.

INGRESSOS 60.189,89 €

Aportacions residents: 23.770,78 €

Subvencions públiques: 25.624,12 €

Patrocinadors: 11.328.99 €

DESPESES 60.835,68 €

Compres i consums: 8.763,50 €

Subministraments: 3.706,18 €

Tranport: 5.191,45 €

Personal: 30.937,66 €

Amortitzacions: 3.961,16 €

Servei professionals: 4.509,21 €

Ajudes residents: 3.504,85

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que ha augmentat, de CERMA ONG i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

Inversions

Per últim, fora del funcionament ordinari, aquest any ha estat un any d’inversions . El 2017 havíem obtingut una ajuda per part de la Fundació La Caixa per al projecte de tallers ocupacionals “Cop de mà: treballs rurals per a la inserció de persones sense llar” que tenia una partida important d’inversions:

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsDonatius propis                                
Aportacions residents
850,00€ 
5.700,00 €
Ajudes privadesF B La Caixa16.980,10 €
TOTAL17.830,10 €5.700,00 €
DESPESES
Dineràries
No dineràries
Inversions llarPorta entrada

Taula menjador i taller

Moto
735,58 €

1.246,86 €

850,00 €


700,00 €

Inversions GranjaRasa aigua i llum

Tanca corral

Magatzem

Reg
4.837,58 €

1.189,71 €

8.870,37 €

160,00 €


2.000,00 €

3.000,00 €
TOTAL17.830,10€5.700,00 €