Projectes de l’any 2019

 Dins del programa “Lluita contra l’exclusió social i desenvolupament rural” els projectes són:


1.-“Llar Santa Maria del Camí: cobertura de necessitats bàsiques, convivència i acompanyament socioeducatiu”

Objectiu:

Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliar-se amb la seva pròpia existència i en la societat en general i vetllar per cobrir les necessitats bàsiques dels residents: higiene, alimentació, salut, descans, accés a serveis sanitaris i socials…

Possibilitar la seva vinculació en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona. (tramitació de documentació per a legalitzar la seva situació social, accés a prestacions a les que tenen dret…)

Activitats i calendari:

El projecte que portem a terme es tracta d’un espai de convivència i ocupació per a persones en situació d’exclusió social. La llar vetlla per cobrir les necessitats bàsiques dels residents, amb diferents serveis.Es fa tots els dies de l’any amb servei de 24 h oberts, ja que es tracta d’una acollida residencial.

1.- Servei de menjador i allotjament. La llar garanteix la manutenció completa: esmorzar, dinar, berenar i sopar. També l’allotjament.

2.- Servei d’higiene personal i medicaments. Els residents a llar no té cap font d’ingressos rep uns diners per comprar productes d’higiene i medicaments pautats pel seu metge necessaris per la seva salut.

3.- Servei de rober. L’entitat recull roba de segona mà de donacions, que classifica i emmagatzema en un petit rober. Les persones que tenen necessitat de roba poden accedir al rober i agafar el que necessitin.

4.- Servei de transport. Les persones que necessiten visites mèdiques o amb serveis socials, així com activitats per la seva inserció laboral, tenen un servei de transport per poder realitzar-les, tenint en compte que l’habitatge és situat a un mas fora de poble on no hi ha cap forma de transport públic.

Les activitats es divideixen en dos blocs:

1.- Activitats individuals. La temporalització va al ritme d’entrada de gent a la llar
1.1- Entrevistes personals.
1.2. – Elaboració del Pla d’Intervenció Personalitzat.
1.3.- Activitats per vincular a la persona en la corresponent xarxa de social normalitzada:serveis d’atenció a la persona, sanitaris, culturals…. Calendari segons marquin les prioritats del Pla d’Intervenció Personal.

2.- Les activitats en grup:
2.1.- Activitats de vida ordinària i tasques domèstiques. Diàriament ½h. al matí i ½h. a la tarda de dilluns a diumenge i 2h. divendres a la tarda.
2.2.- Assemblea setmanal. Divendres a la tarda 1h i mitja.
2.3.- Activitats de temps lliure: Un diumenge al matí cada mes de 10-14h., un dissabte a la tarda cada mes de 15-19h.
2.4.- Grups de treball conjunt per a la creació de vincles personals i socials entre l’ambient marginal i l’ambient integrat socialment.


2.- Pis d’inserció Recer de Cervera: accés a habitatge i acompanyament sòcio-educatiu.

Objectiu:

1.- Gestionar i coordinar l’espai de convivència Recer de Cervera que permeti un habitatge accessible i compartit per a persones en situació d’inserció social.
2.- Responsabilitzar a les persones residents com a subjectes actius del seu procés personal, afavorint al màxim la seva autonomia, promovent processos personals d’inserció social i ocupacional dels residents, assegurant l’acompanyament de la persona a diferents nivells.

Activitats i calendari:

Les activitats es divideixen en dos blocs:
1.- Activitats individuals. La temporalització va al ritme d’entrada de gent a la llar :
1.1- Entrevistes personals
1.2. – Elaboració del Pla d’Intervenció Personalitzat.
1.3.- Activitats per manteniment i reforç dels vincles de la persona en la corresponent xarxa de social normalitzada:serveis d’atenció a la persona, sanitaris, culturals…. Calendari segons marquin les prioritats del Pla d’Intervenció Personal.

2.- Les activitats en grup:
2.1.- Activitats d’acompanyament a vida ordinària i tasques domèstiques. Assemblea setmanal per organitzar la convivència i les tasques Divendres a la tarda 1h i mitja.
2.2. Activitats de temps lliure: Un diumenge al matí cada mes de 10-14 h, un dissabte a la tarda cada mes de 15-19 h.
2.3.- Grups de treball conjunt per a la creació de vincles personals i socials entre l’ambient marginal i l’ambient integrat socialment.


3.-“Recer de Bagà: accés a habitatge per a urgències socials”

Objectiu:

Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliar-se amb la seva pròpia existència i en la societat en general i vetllar per cobrir les necessitats bàsiques dels residents: higiene, alimentació, salut, descans, accés a serveis sanitaris i socials…
Possibilitar la seva vinculació en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona. (tramitació de documentació per a legalitzar la seva situació social, accés a prestacions a les que tenen dret…)

Activitats i calendari:

El projecte que portem a terme es tracta d’un espai de convivència i ocupació per a persones en situació d’exclusió social. La llar vetlla per cobrir les necessitats bàsiques dels residents, amb diferents serveis.Es fa tots els dies de l’any amb servei de 24 h oberts, ja que es tracta d’una acollida residencial.

1.- Servei de menjador i allotjament. La llar garanteix la manutenció completa: esmorzar, dinar, berenar i sopar. També l’allotjament.

2.- Servei d’higiene personal i medicaments. Els residents a llar no té cap font d’ingressos rep uns diners per comprar productes d’higiene i medicaments pautats pel seu metge necessaris per la seva salut.

3.- Servei de rober. L’entitat recull roba de segona mà de donacions, que classifica i emmagatzema en un petit rober. Les persones que tenen necessitat de roba poden accedir al rober i agafar el que necessitin.

4.- Servei de transport. Les persones que necessiten visites mèdiques o amb serveis socials, així com activitats per la seva inserció laboral, tenen un servei de transport per poder realitzar-les, tenint en compte que l’habitatge és situat a un mas fora de poble on no hi ha cap forma de transport públic.

4.-“Habitatge social Sagrat Cor”

Objectiu:

Facilitar un habitatge de lloguer social temporal per a persones vulnerables, que no ho poden aconseguir al mercat habitual Possibilitar la vinculació dels residents en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona i de salut i un acompanyament en la seva situació personal, per obrir possibilitats de futur d’un habitatge definitiu Participar d’un projecte col·lectiu “Casa i Colla” animada per l’Associació d’amics del Casal”,

Activitats i calendari:

El projecte que portem a terme es tracta d’un habitatge social que dura tot un any per a persones en situació d’exclusió social.

1.- Entrevistes personalitzades per a les entrades

2.- Seguiment de l’evolució i acompanyament dels residents de forma mensual, en coordinació amb els serveis socials del territori.

3.- Entrevistes personals per a la valoració de la marxa o continuïtat a l’habitatge.

 Dins dels programes “Desenvolupament d’ocupació i inserció laboral” els projectessón:


1.- Tallers ocupacionals i acompanyament per a la inserció laboral a la Llar Santa Maria del Camí.

Objectiu:

1.- Gestionar i coordinar l’espai de convivència i ocupació de la Llar Santa Maria del Camí per a persones en situació d’exclusió social, com a espai d’aprenentatge i evolució personal, on es doni suport emocional, s’experimenti l’ajuda mútua.

2.- Responsabilitzar a les persones com a subjectes actius del seu procés personal, afavorint al màxim la seva autonomia, promovent processos personals d’inserció social i ocupacional dels residents, assegurant l’acompanyament de la persona a diferents nivells.

Activitats i calendari:

Es fan durant tot l’any, excepte del 15 al 31 d’agost.

1.- Tallers per a desenvolupar habilitats i competències laborals i socials: hàbits, puntualitat, responsabilitat, qualitat de resultats, treball en equip,…
1.1. Tallers de matí de 8 a 13,30 de dilluns a divendres
1.1.1. Taller d’horta
1.1.2- Taller de granja: cabres i gallines
1.1.3. Taller de petites reparacions de la llar
1.1.4. Tallers de treballs de camp: olivera, ametller, vinya i llenya

1.2.- Tallers de tarda de 15,30 a 17,30 h de dilluns a divendres
1.2.1. Tallers de creixement personal i valors
1.2.2. Tallers de cultura general i formació
1.2.3. Tallers d’informàtica i xarxes socials.
1.2.4. Tallers de tasques domèstiques

1.- Entrevistes personals
1.1. – Elaboració del Pla per a la inserció laboral.
1.2.- Activitats per vincular a la persona en la corresponent xarxa d’inserció laboral
1.3.- Eines bàsiques per a la recerca de feina (curriculum i recerca per internet)

 Dins del programa “Col·laboració amb altres entitats i serveis socials del territori” el projecte és:


“Treball en xarxa”

Objectiu:

Inserir l’acció de l’associació a la xarxa d’atenció social i en el teixit d’entitats de territori. Només el treball coordinat fa possible els canvis personals i socials. La nostra associació necessita de les altres entitats i aquestes de la nostra acció. Volem ser una eina de servei en el nostre territori.

La finalitat és aconseguir una xarxa de col·laboració que sigui element de transformació social.

Activitats:

Trobades de coordinació amb:

– treballadores socials de Consell Comarcal de La Segarra
– Banc d’Aliments que gestiona el Consell i Càritas de Cervera
– Parròquia i ajuntament de Granyena de Segarra

Trobades de coordinació amb:
– treballadores socials de Consell Comarcal de La Segarra
– Banc d’Aliments que gestiona el Consell i Càritas de Cervera
– Parròquia i ajuntament de Granyena de Segarra
Treball conjunt amb:
– treballadors social de l’Ajuntament de Igualada, del Consell Comarcal de l’Urgell i de l’Alberg de transeünts de Càritas de Tàrrega, també Consells Comarcals de l’Anoia, l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès.

Participació de les activitats oferides per:
– Entitat socials de la Segarra
– Federació Catalana de Voluntariat Social
– Xarxa d’Habitatges d’inclusió Social de Catalunya.

Calendari:

El calendari depèn de les necessitats i la disponibilitat de les altre entitats.

 Dins del programa “Foment de voluntariat i la participació ciutadana” el projectés:


Voluntariat i participació ciutadana

Objectiu:

1.-Conscienciar de les causes de l’exclusió social i el deteriorament del planeta facilitant espais de reflexió e intercanvi sobre la nostra realitat.
Crear vies de participació perquè veïns i altres persones actuïn comparrtint un espai de convivència i ocupació on s’experimentin la vinculació personal i l’ajuda mútua per afrontar la vida i trobar maneres concretes de compartir el que som i tenim amb altres en pitjor situació que nosaltres.

2.-Oferir un estil de vida en relació amb la Natura de manera quotidiana i amb respecte i la revaloració dels oficis vinculats a la terra i que afavoreixi valors ètics i espirituals.

Activitats:

Els voluntaris dins l’associació podran fer tasques durant tot l’any de:

1.- Assessorament professional.

Professionals que amb el seu coneixement tècnic puguin aportar coneixements necessaris al desenvolupament de l’associació.

2.- Difusió i informació

Donar informació de les finalitat de l’associació i les seves activitats en punts de difusió programats.

3.- Acompanyament de processos personals en els àmbits:

-activitats de vida quotidiana (cuinar, tasques de la llar, bugaderia…) sempre junt amb un responsable de l’àrea socioeducativa i sota el seu criteri.

-activitats d’espais ocupacionals (participació i animació) junt amb el monitor responsable i sota el seu criteri.

-activitats de temps lliure, en les que tindrà autonomia per programar i executar, amb prèvia comunicació al responsable de l’àrea socioeducativa.

4.- Col·laboració en tallers de conscienciació.

5.- Tasques en treballs agroecològics.

Treballs, supervisats pel responsable ,d’horta ecològica i cura d’animals amb criteris agroecològics.