Pressupost 2022

INGRESSOS

117.983,93 €

Ingressos socials

Aportació residents
Donatius

44.000,00 €
9.083,93 €

Subvencions públiques

Diputacio Barcelona
TASF COSPE
TASF IRPF
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Paeria de Cervera
Programa 30plus

3.400,00 €
19.800,00 €
7.800,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
8.000,00 €

Altres ingressos

Venda productes
Altres serveis
Lloguer d'espais
Allotjament de grups

2.200,00 €
1.900,00 €
4.800,00 €
3.000,00 €

DESPESES

117.983,93 €

Lloguers

Llar Santa Maria
Pis Recer de Cervera
Pis Sagrat Cor

1.524,72 €
1.200,00 €
3.000,00 €

Subministraments

Llum
Aigua
Escombreries
Gas propà
Gas butà
Gas ciutat
Telèfon i Internet

4.500,00 €
3.000,00 €
617,00 €
4.600,00 €
750,00 €
500,00 €
694,19 €

Compres i consums

Alimentació i higiene
Farmàcia
Ofimàtica
Materials Llars
Materials tallers
Materials alberg

10.000,00 €
700,00 €
550,00 €
200,00 €
1.500,00 €
500,00 €

Reparació i conservació

Llar Santa Maria
Pis Recer de Cervere
Hostatgeria Sagrada Família

700,00 €
200,00 €
1.800,00 €

Transports

Combustible, autopista i estacionament
Manteniment vehicles


2.800,00 €
1.500,00 €

Personal

Sous
Seguretat Social

55.352,76 €
13,368,60 €

Ajudes residents

3.000,00 €

Serveis professionals

Gestoria laboral
Serveis externs/assegurances
Serveis bancaris

1.026,66 €
1.300,00 €
400,00 €

Amortitzacions

2.700,00 €

INVERSIONS

INVERSIONS

87.050,64 €

Fons propis

5.137,70 €

Ajudes privades
Subvencions

Germanes de la Sagrada Família d'Urgell
Dept. Drets Socials
Diputació de Lleida

13.912,94 €
50.000,00 €
18.000,00 €

DESPASES

87.050,64 €

Hostatgeria Social

Millora fusteries exteriors de façana
Honoraris professionals
Teses

73.137,70 €
8.184,00 €
5.728,94 €