Pressupost ordinari 2019

INGRESSOS
Ingressos socialsAportació residents

Donatius
25.800,00 €
14.898,62 €
Subvencions públiquesDiputació Barcelona

Treball, Afers Socials i Familia

Agencia catalana de l'Habitatge
2.000,00 €
23,500,00 €
7.200,00 €
TOTAL73.398,62 €

 

DESPESES
LloguersLlar Santa Maria

Pis Sagrat Cor
1.512,00 €

2.750,00 €
SubvencionsLlum

Aigua

Escombreries

Gas

Telèfon i Internet
1.900,00 €

500,00 €

250,00 €

800,00 €

553,15 €
Compres i consumsFarmàcia

Alimentació i higiene

Ofimàtica

Manteniment
300,00 €

4.00,00 €

400,32 €

2.100,00 €
Tallers ocupcionalsMaterial1.300,00 €
TransportsCombustible, autopista, ...

Manteniment veicles
2.700,00 €

2.500,00 €
PersonalSous

Seguretat Social
30.047,04 €
12.478,44 €
Ajudes residents3.000,00 €
Serveis professionalsGestoria laboral

Assegurances

Serveis bancaris
1.026,66 €

761,01 €

120,00 €
Amortitzacions4.400,00 €
TOTAL73.398,62 €