Pressupost 2018

INGRESSOS
Ingressos socialsAportació residents
Donatius
19.476,00 €
9.079,38 €
Subvencions públiquesDiputació Barcelona
Treball, Afers Socials i Familia
Agencia catalana de l'Habitatge
2.000,00 €
19.500,00 €
1.800,00 €
Ajudes entitats privadesFundació bancari La Caixa8.000,00 €
TOTAL59.855,38 €

 

DESPESES
SubvencionsLlum
Aigua
Escombreries
Butà
Telèfon i Internet
1.554,47 €
529,19 €
146,27 €
522,79 €
553,15 €
Compres i consumsFarmàcia
Alimentació i higiene
Ofimàtica
Manteniment
Granja i hort
228,32 €
2.873,91 €
400,32 €
2.823,13 €
2.233,20 €
TransportCombustible, autopista, ...
Manteniment veicles
2.285,59 €
1.840,63 €
PersonalSous
Seguretat Social
26.472,36 €
8.884,38 €
Ajudes residents3.500,00 €
Serveis professionalsGestoria laboral
Assegurances
Serveis bancaris
1.026,66 €
761,01 €
20,00 €
Amortitzacions3.200,00 €
TOTAL59.855,38 €