Estat de comptes

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu. El resultat del funcionament de l’entitat és de 110,54 euros. Ens felicitem de haver aconseguit tot el finançament necessari per totes les nostres activitats, tenint en compte que aquestes s’han incrementat.

Hem mantingut les ajudes públiques (25.324,12 de euros): 19.500 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 3.600 de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 2224,12 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 3.885,81 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Hem comptat amb l’ajuda privada (11.328,99 euros) de la Fundació Bancària la Caixa en el manteniment de les activitats del tallers ocupacionals.

Els ingressos socials s han vingut d’aportacions de residents a les llars i un petit treball fet a tercers (24.306,78 euros)

El 2018 ha suposat un increment d’un 11% de les despeses respecte al 2017, degut a que hem fet més ajudes monetàries a companys de comunitat sense recursos, els serveis professionals que hem necessitat per gestionar cèdules d’habitabilitat dels nous habitatges i construcció del magatzem per als tallers. També han pujat les despeses de subministraments ja que hem incorporat a aquestes comptes les referides al nou habitatge de Cervera. Per últim han pujat les despeses de personal en pujar el salari mínim (seguim tenint dues persones contractades a jornada complerta).

Respecte als recursos de donatius aconseguits gràcies a l’esforç que hem fet de format un grup de suport humà compromès amb el projecte han pujat i arribat als 16.165,25 euros. L’entitat tenia previstos dedicar-los a fer una contractació d’un dels companys de comunitat com a part del seu procés d’inserció social i laboral que li permetrà la seva regularització al país. Però degut al retard per temes administratius, es dedicarà per aquest mateix motiu al 2019.

 

INGRESSOS 60.959,89 €

Aportacions residents: 23.770,78 €
Subvencions públiques: 23.521,62 €
Patrocinadors: 11.328.99 €

 

DESPESES 60.959,89 €

Compres i consums: 8.479,55 €
Subministraments: 3.706,18 €
Tranport: 5.227,43 €
Personal: 30.937,66 €
Amortitzacions: 4.437,67 €
Servei professionals: 4.506,46 €
Ajudes residents: 3.234,40

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que ha augmentat, de CERMA ONG i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

Inversions

Per últim, fora del funcionament ordinari, aquest any ha estat un any d’inversions . El 2017 havíem obtingut una ajuda per part de la Fundació La Caixa per al projecte de tallers ocupacionals “Cop de mà: treballs rurals per a la inserció de persones sense llar” que tenia una partida important d’inversions:

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsDonatius propis                                
Aportacions residents
850,00€ 
5.700,00 €
Ajudes privadesF B La Caixa16.980,10 €
TOTAL17.830,10 €5.700,00 €

DESPESES
Dineràries
No dineràries
Inversions llarPorta entrada                                      
Taula menjador i taller
Moto
735,58 €
1.246,86 €
850,00 €
 
700,00 €

Inversions GranjaRasa aigua i llum
Tanca corral
Magatzem
Reg
4.837,58 €
1.189,71 €
8.870,37 €
160,00 €

2.000,00 €
3.000,00 €
TOTAL17.830,10€5.700,00 €

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu. El resultat del funcionament de l’entitat és de 239,33 euros.

Com ingressos, hem augmentat les ajudes públiques : 19.500 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 1800 de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 2221,62 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 1.985,81 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

També, han augmentat notablement els donatius aconseguits per l’entitat dels 4.88,35 als 11.025,28 actuals, gràcies a l’esforç que hem fet de format un grup de suport humà compromès amb el projecte.

A tot això, s’uneix a una petita davallada del 2% les despeses respecte al 2016, sobre tot degut a que hem tingut que fer menys ajudes monetàries als residents de la llar.

Per últim, ha augmentat una mica les despeses dels tallers ocupacionals ja que aquesta any hem incorporat als que ja fèiem, dos tallers molt més complets que han calgut material específic: taller de fusteria i d’elaboració de formatges. En aquest apartat la Fundació La Caixa ha contribuït amb 235,43 euros per una bomba d’aigua pel taller d’horta i animals.

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que ha augmentat, de CERMA ONG i la Fundació La Nao en uns 200 euros en productes de neteja i higiene.

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:

INGRESSOS 54.098,28 €

Aportacions residents: 19.315,95 €
Donatius: 11.025,28 €
Subvencions públiques: 23.521,62 €
Patrocinadors: 235,43 €

DESPESES 53.858,95 €

Compres i consums: 8.558,88 €
Subministraments: 3.305,87 €
Tranport: 4.126,22
Personal: 29.092,30 €
Ajudes residents: 1.834,99 €
Servei professionals: 2.504,45 €

Inversions

Per últim, fora del funcionament ordinari, s’han reduït notablement les inversions respecte anys passats, ja que es van adequant al finançament aconseguit.

S’han invertit un total de 1.051,71 euros dels quals 945,91 els a aportat la Fundació La Caixa. Però hem de destacar que hem aconseguit aquest any finançament destinat a fer inversions importants de cara al 2018 per a millorar els nostres tallers ocupacionals.

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsFons propis                                
Aportacions residents
105,80 € 
700,00 €
Ajudes privadesF B La Caixa945,91 €
TOTAL1.051,71 €700,00 €

DESPESES
Dineràries
No dineràries
Inversions           Mant. Construcció magatzem
Construcció galliner
Projector i pantalla
735,58 €
105,80 €
210,33 €
 
700,00 €

TOTAL1.051,71 €700,00 €

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu.
Per un costat hem ajustat a nostra comptabilitat a les normes del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucrativa. Això ha suposat un esforç important, però hem guanyat molt apropar la nostra entitat als estàndards que demana la nostra societat en rigor i transparència. Una conseqüència d’això es que hem començat a comptabilitzar les amortitzacions del immobilitzat i per tant obrir un nou apartat de despeses d’exercici, dins ara no contemplat.

Per altra hem acabat l’exercici amb un resultat de 187,75 euros. Tenint en compte que el nostre pressupost ha augmentat notablement respecte a l’any passat, ens felicitem de haver aconseguir finançament necessari.

El fet que al 2015 la Fundació Bancària La Caixa ens atorgués una ajuda al projecte per al 2016 de 15.784,56 euros, ens ha donat un impuls important a les accions programades. A més hem augmentat les ajudes públiques (14.239,44 de euros, respecte als 10.809,12 del 2015). Cal assenyalar a més, que les ajudes s’han cobrat pràcticament totes: queden 1.819,72 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Per últim les aportacions dels residents de la llar han estat més quantioses, ja que molts han pogut gestionar des de la Llar alguna ajuda econòmica.

Amb tot això hem pogut augmentat les despeses ordinàries respecte als anys posteriors (un 104 % més del 2015), que fan un total de 50.795,75 amb amortitzacions 55.169,80 euros. Això es deu, sobre tot, a que aquesta any hem pogut tenir dues persones contrades i una altra a mitja jornada 8 mesos. Això ha donat molta estabilitat al projecte de la Llar d’acollida.

També ha augmentat considerablement les despeses de serveis externs: gestoria de tema laboral, contractació assegurança d’activitat i de Riscs Laborals, manteniment d’extintors. Totes obligades per les normatives vigents.

Per últim, ha augmentat una mica les despeses del tallers ocupacionals ja que aquesta any hem fet tallers molt més complets que han calgut material específic (formatge, pa, …)

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:


Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. L’estimació que fem d’aquesta aportació és de uns 1.825 euros.

També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que estimem en uns 1.860 euros i 500 euros de l’entitat CERMA Ong aquest 2016 i la Fundació La Nao en uns 200 euros en productes de neteja i higiene.
Per últim la donació de maquinària pels tallers que puja a 1.500 euros aproximadament.

Inversions

Seguint el pla dissenyat des de la nostra arribada a l’ermita per optimitzar els espais per a les finalitats del projecte, hem continuat les intervencions, adequant-nos al finançament del qual hem disposat aquest 2016. Tot amb criteris ecològics i de mínim impacte en l’entorn.

1.- Ampliar i millorar els espais/habitacions per a l’acollida
En aquesta àrea de treball hem acabat les intervencions per habilitar les golfes com a espai d’acollida: una habitació de tres llits i un bany, operatius a partir de març. Hem habilitat un espai de sala d’estar a la planta baixa i millorat l’habitació de visites de la primera planta. També hem implementat les mesures de seguretat necessàries per la nostra activitat.

2.- Millorar l’eficiència energètica de tot el conjunt de construccions
De la segona àrea hem arranjat de nou la teulada, perquè continuàvem tenint goteres i impermeabilitzat i renovat la canal sud de l’edifici. Hem instal·lat una estufa de llenya al menjador per millorar la climatització dels espais. Per últim, hem instal·lat una vàlvula de control de pressió en l’entrada d’aigua de la xarxa per millorar l’eficiència del consum d’aigua.

3.- Habilitar espais per l’horta i la granja i tenir maquinària adequadDe la tercera àrea hem fer arranjaments al pati interior per tenir un espai de taller i de llenyera, també hem fet un forn de pa i un galliner nou, totes necessitats dels nostres tallers ocupacionals. Hem comprat també una motoserra.

4.- Millorar l’entorn de l’església
En quan a la quarta àrea, degut a que eren de menor prioritat, s’ha fet únicament la col·locació d’una taula a l’exterior de la casa, per trobades i reunions a l’aire lliure.

L’ajuda de la Fundació Bancària La Caixa ens ha permès fer la segona fase de l’ampliació dels espais d’acollida (habitació de tres llits i bany) i la compra de maquinària pels tallers.

Per altra part, la Fundació Roviralta també ha ajudat aquesta any amb la instal·lació d’una estufa de llenya al menjador.

En totes aquestes inversions, hi ha hagut aportació voluntària de les persones residents a la llar, que han participat en les feines d’habilitació o construcció i de les que en fem valoració d’uns 3.920 euros i una aportació de materials reciclats o donats de 300.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt important. Hem acabat l’exercici amb unes pèrdues de 954,33 euros que ha estat cobert pel petit fons social que disposava l’entitat, però cal tenir en compte que tenim pendents de cobrar ajudes atorgades per aquest 2015 i que donarien un saldo positiu.

El nostre volum de despeses ordinàries ha augmentat molt respecte al 2014.(un 23,48% més) i és un total de 24.924,65 euros. Això es deu, sobre tot, a que hem començat a tenir una persona contractada a l’associació per a portar a terme la coordinació de la Llar Santa Maria. Aquest pas, necessari per la continuïtat del projecte de convivència. També ha augmentat notablement la partida d’ajudes a les persones residents, degut a que hem tingut més persones sense cap ingrés i la comunitat els ha donat uns diners de butxaca setmanals.

Aquest increment de despesa s’ha pogut fer-se gràcies a que hem rebut ajudes públiques (total de 10.809,12 euros, respecte als 1.200 euros de l’any 2014). Cal assenyalar que d’aquets diners atorgats per projectes al 2015 queden 5.579,89 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats en 2015 per l’entitat.

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:

Despeses 2015Ingressos 2015

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. L’estimació que fem d’aquesta aportació és de uns 6.300 euros.

També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que estimem en uns 1.860 euros aquest 2015.

Per últim la donació de maquinària pels tallers que puja a 1.500 euros aproximadament.

Inversions extraordinàries

Teníem pressupostat uns 13.749,87 euros per a inversions de millora. Hem pogut augmentar la inversió degut a que la ajuda de Fundació La Caixa atorgada contemplava inversions en maquinària per al taller.

Les despeses han estat:

Inversions 2015

Els Ingressos:

Inversions I 2015

*La subvenció de la Fundació La Caixa està atorgada però no ha cobrat aquest any, i ha estat l’associació qui ha tingut que fer-se càrrec.

En aquest apartat, també ha hagut aportació de treball per part del companys de la llar per la construcció del magatzem que es calcula en uns 1.500 euros.

L’any 2014 ha suposat el començament de l’acollida a la Llar Santa Maria del Camí, amb el que comporta d’augment de volum de recursos invertits en el projecte.

Ingressos

En quan a ingressos cal assenyalar:

 • que hem rebut una ajuda de l’Agència Catalana d’Habitatg
  e per primera vegada.Ingressos 2014
 • que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Lleida per poder ampliar els espais disponibles per al projecte, però encara no és efectiva aquet any.
 • El total d’ingressos ha estat: 19.777,24 euros.
  • Els ingressos no dineraris també han estat comptabilitzats en 5.730€
  • Uns 4.800€ aportats en col·laboracions dels residents i
  • Uns 930€ en materials donats.

Despeses

En quan a despeses,Despeses 2014

 • El concepte “Subministraments” inclou:
  • Llum, aigua, escombraries, gas, telèfon i internet.
 • “Compres i consums” inclou:
  • farmàcia, alimentació i higiene,ofimàtica, manteniment i granja i hort.
 • “Ajudes a residents” inclou:
  • despeses de butxaca i formació.

Assenyalem que la majoria han estat compres i consums de la llar. Destaca també la partida per a ajudes a residents, ja que la majoria de persones que han arribat no tenien cap ingrés i l’associació ens ha ajudat en les seves despeses de butxaca. També la partida de transport ha estat important ja que la llar està ubicada a un mas a 5 km de Cervera sense mitjans de transport públic, el que encareix molt qualsevol desplaçament. L’apartat d’inversions del 2014 ha estat dedica a comprar equipaments per a treballs de camp, necessaris per nostres projectes ocupacionals. El total de despeses ha estat: 19.073,58 euros. Les despeses no dineràries han estat 730 en alimentació, 3.600 mà d’obra en manteniment, 1.200 mà d’obra en granja i horta i 200 en despeses de butxaca pels residents.

Així doncs el resultat de l’any és: 703,66 euros

Des de gener fins a setembre Emaús Rural no ha comptat amb recursos monetaris propis i totes les activitats que s’ha fet, han estat des del voluntariat i comptant amb capital dels promotors.

D’octubre a desembre del 2013
A partir de la signatura del contracte amb el bisbat de Solsona per iniciar la Llar d’acollida a Santa Maria del Camí de Granyena, hem començat una nova etapa de l’associació, que ha començat a tenir una comptabilitat pròpia.

Ingressos

 • El total d’ingressos ha estat: 6.495,17.Ingressos 2013
 • A aquests ingressos caldria afegir les aportacions no dineràries que hem rebut que hem comptabilitzat com de 6.719,96.
 • Dels quals 2.057 en recursos humans de l’associació, 3.835,70 recursos humans de col·laboradors, 450 en materials aportats per l’associació i 377,26 en materials de donacions.

Despeses

 • El total de despeses: 5.665,18.Despeses 2013
  • Com en l’apartat anterior hem comptabilitzat les despeses no dineràries que són 6.719,96 entre mà d’obra i materials en les obres de la Llar d’acollida.
  • Cal destacar que la gran part de despeses, el 48%, han estat les intervencions per l’habilitació de la Llar Santa Maria com a espai d’acollida.
 • El resultat del 2013 és: 829,99 euros.