Comptes 2021

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

Malgrat que en tancar l’any 2021 vam comptabilitzar un resultat positiu de 1.383,55 €, com reflexa la nostra memòria d’activitats 2021; hem hagut de corregir aquest valor a posteriori, a causa de la revocació parcial d’una subvenció del Dept de Drets socials (4.945,96 € revocats).
Així, doncs el resultat del funcionament de l’entitat ha estat negatiu amb valor: -3.562,41 €.
Hem ampliat activitats i despeses en un 18 % respecte a l’any anterior i hem continuat apostant per diversificar fons de finançament del projecte introduint: lloguer d’espais, venda de llibres de segona mà i serveis a tercers.

Els comptes a 31 de desembre de 2021 són:

INGRESSOS: 106.369,07 euros


Ajudes públiques (45.160,34 de euros): 27.677,60 del Dept. de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 9.000 de l’Agència de l’Habitatge, 5.000 de la Paeria de Cervera i 3.482,74 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 7.052,28 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Ajudes privades (6.111,11 €): 3.816,82 Fundació Bancària la Caixa, 2.294,29  de les Germanes de la Sagrada Família de l’ Urgell.

Ingressos socials (45.919,50 €)
han vingut d’aportacions de residents a les llars (43.787,70 €) i donatius (2.131,80 €).

Altres ingressos (9.178,12 €):
Venda de productes 2.272,31, Serveis a tercers 1.949,81 i Lloguer d’espais de la Sagrada Família 4.956,00.
Diversificar les fons d’ingressos ha estat tot un repte per la complexitat comptable que suposa, però a la vegada és una esperança de sostenibilitat i de independència de cara al futur.

DESPESES: 104.987,52 €


Les novetats més importats ha estat l’ increment del 64% de despeses en subministrament (5.667,06) i un de 36% en compres bàsiques d’alimentació i farmàcia degut sobre tot a la pujada de preus d’aquest 2021 i l’augment de persones acollides.

Per altra part en baixat en despeses de manteniment de les llars, sobre tot perquè l’any passat es va fer una despesa molt gran amb la incorporació de l’Hostatgeria Sagrada Família.
Per últim, s’ha vist augmentada la partida per transport en un 25%, cosa que expliquem perquè al 2020 vam estar confinats.

INGRESSOS 106.369,07 €

Aportacions residents: 43.787,70 €

Subvencions públiques: 45.160,34 €

Ajudes privades: 6.111,11 €

Donatius: 2.131,80 €

Altres Ingressos: 9.178,12 €

DESPESES 104.987,52 €

Lloguers: 5.724,60 €

Compres i cosums 13.763,60 €

Subministraments 15.763,60 €

Manteniment: 6.933,76 €

Transport: 4.624,20 €

Personal: 45.687,65 €

Ajudes residents: 5.934,44 €

Serveis professionals: 2.847,44 €

Altres: 806,57 €

Amortititzacions: 2.737,24 €

Aportacions no dineràries
Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris no residents en totes les tasques esmenades, assenyalem tot el treball constant, també voluntari, fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, l’atenció a peregrins i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció.
També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera setmanal i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

Inversions
El 2021 ha esta any de poques inversions, com ja us hem explicat. L’única inversió ha estat el tancament amb portes d’alumini dels Encants del llibre amb import: 1.741,25€