L’Associació

La nostra associació, nascuda al 2012, es regula en els ESTATUTS de la mateixa, com entitat sense afany de lucre registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. L’àmbit territorial d’acció de la mateixa és Catalunya. En aquest document s’expliquen les nostres finalitats, la manera que té l’entitat per gestionar-se, així com els protocols de funcionament.

El marc legal que l’empara és de l’agost del 2008 “Llibre Tercer del codi Civil Català” on es regulen les associacions catalanes.

Organigrama

Els òrgans de representació i govern són:

L’Assemblea General de Socis, on participen tots els socis amb vot, s’encarrega de vetllar perquè els objectius de l’associació es portin a terme, aprova les línies d’acció i els pressuposts i controla la gestió del Concell Rector. Es reuneix una vegada en el primer trimestre de l’any (dissabte al matí) en sessió ordinària i és l’òrgan de l’expressió de la voluntat social.

Podeu consultar les seves actes a l’apartat NOVETATS DELS ÒRGGANS DE GOVERN

Consell Rector s’encarrega de representar, administrar i dirigir les activitat de l’associació. Es tractar de socis escollits per l’Assemblea General per un període de cinc anys. Es reuneix trimestralment ordinàriament, dissabte al matí de manera ordinària i de manera extraordinària sempre que ho requereix la marxa de l’associació.

Podeu consultar les seves actes a l’apartat NOVETATS DELS ÒRGGANS DE GOVERN

El Consell Rector està format per:

  • President/a :representa de l’entitat i presideix les reunions i té totes les facultats del Consell Rector en cas necessari per les finalitats socials.
  • Secretari/a: redacta actes dels òrgans de govern i té cura dels documents relacionats amb el càrrec, expedeix certificacions i autoritza les convocatòries de l’Assembles Generals o del Consell Rector.
  • Tresorer: supervisa els fons de l’associació, té cura de tots els documents relacionats amb cobraments i pagaments, elabora pressupost, balanç i liquidació de comptes.
  • Vocal: participa de totes les deliberacions i decisions del Consell.

La composició actual del Consell Rector des del maig del 2012 és:

Na Maria Concepción Plaza Rivero, promotora del projecte Llar Santa Maria, vinculada al camp social des de els 90 en l’Associació Dit i Fet dedicada a acollida de persones sense llar, i a la Fundació Acollida i Esperança que aten a persones amb VIH sense llar, coordinant el pis d’acollida Itaca de la fundació 12 anys i vivint en la casa d’acollida Can Banús.
conchiplaza@yahoo.es  

En Miquel Torres Ramon, promotora del projecte Llar anta Maria, ha format part de la comunitat de Drapaires d’Emaús de Sabadell i d’altres a França.
guimeltr@yahoo.es

En Eduardo Ocio Ugartondo, responsable de la comunitat de Drapaires d’Emaús en Sabadell amb una trajectòria de més de 30 anys vinculat al Moviment d’Emaús i vivint en la comunitat i gestionant la cooperativa de treball totes dues realitats enfocades a donar oportunitats a persones en situació d’exclusió i a crear alternatives de vida digna per a tots.
emaus@emaus.org

En Carles de Ahumada Batlle, director de la cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges dedicada a la producció de vi i oli, integrant a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Participa d’aquest projecte d’economia social des de fa més de 40 anys.
carles@olivera.org

L’Equip de Suport: és grup humà molt ampli i divers que anima, sosté i col·labora de diferents formes a la marxa de l’associació, la seva acció, encara que no forma part del òrgans de govern i que normalment no té visibilitat, és la que ens arrela a la societat, per estar ven inserits i per obtenir forces. És la nostra base social que engloba i amplia els òrgans de l’entitat.