Comptes 2022

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

El resultat del funcionament de l’entitat ha estat negatiu aquest any amb un dèficit de -4.154,97 euros.

INGRESSOS: 121.195,45 euros


Aquest any hem aconseguit més finançament que l’any passat i hem diversificat més les fons de finançament del projecte amb el lloguer d’espais, serveis a tercers i els Encants del Llibre arribant ser un 16 % del total. Per tot plegat, considerem que el balanç de comptes és molt positiu aquest any malgrat les pèrdues, que pensem compensar amb els excedents dels últims anys.

Ajudes públiques (55.729,04 €): 20.919,12 del Dept de Drets Socials de la Generalitat, 9.000 de l’Agència Catalana de l’Habitatge, 7.113,11 de la Diputació de Barcelona, 5.000 € de la Paeria de Cervera i 13.475,07 € del SOC per la nova contractació. Cal assenyalar que queden 20.073,21 € per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Ingressos socials (41.125,96 € €)
han vingut d’aportacions de residents a les llars (29.960 €) i donatius (11.297,96 euros)

Altres ingressos (19.241,61 €):
Venda Encants del llibres 1.897,85, Serveis a tercers 504,16, Allotjament de grups 10.939,60 i Lloguer d’espais de la Sagrada Família 5.900.
Hem augmentat un 32 % respecte l’any anterior.

En total podem dir que tenim un 54% de finançament propi, sent un símptoma de sostenibilitat i d’independència de cara al futur.

DESPESES: 125.306,01 €


Cal assenyalar que hem tornat a incrementar les despeses respecte al 2021, sobre tot degut als sobre costos de la inflació en alimentació i subministraments de les llars i que hem tingut tres persones contractades (respecte a les 2 de l’any passat).

Les novetats més importats ha estat  el increment del 18 % de despeses de alimentació, del 28 % en transport  i un de 24 % en subministraments degut sobre tot a l’augment de preus. També un 18% per personal per la nova contractació .Per últim, hem augmentat un 12 % en ajudes monetàries a residents ja que molts han arribat sense cap recurs econòmic.

INGRESSOS 121.195,45 €

Aportacions residents: 29.960,00 €

Subvencions públiques: 55.729,04 €

Donatius: 11.297,96 €

Ajudes privades: 4.966,84 €

Altres Ingressos: 19.241,61 €

DESPESES 125.350,42 €

Lloguers: 5.204,84 €

Compres i cosums 16.307,47 €

Subministraments 20.866,60 €

Manteniment: 3.566,47 €

Transport: 6.411,15 €

Personal: 55.617,59 €

Ajudes residents: 6.713,41 €

Serveis professionals: 7.171,05 €

Altres: 665,19 €

Amortititzacions: 2.782,24 €

Aportacions no dineràries
El nostre funcionament com a entitat depèn en gran part de la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades, en especial del treball constant, també voluntari, fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, dels peregrins, de l’hort i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció.

També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera (encara que aquest any s’ha vist molt reduïda) i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

Inversions
El 2022 ha esta any de grans inversions a l’Hostatgeria Sagrada Família per poder portar a terme la primera fase d’intervencions del pla de millora energètica. Esperàvem aconseguir més finançament pel projecte amb la diputació de Lleida, però no hem pogut aconseguir tot el que necessitàvem i hem hagut de fer una bona aportació de fons propis.

Per altra part, s’ha fet alguna a la Llar Santa Maria del Camí, per arreglar problemes a la teulada.

INVERSIONS

DineràriesNo dineràries
Hostatgeria SocialLlar Santa Maria
A. Nous tancament alumini porta d'entrada.
c/ Sabaters i porta. pati
B. Reparació de tancaments exteriors de fuste,
canvi de vidre i reparació de mosquiterai persianes.
5.214,52 €


46.399,03 €
12.000,78 €
700,00 €
TOTAL63.614,33 €

FINANÇAMENT

Dineràries
No dineràries
Fons propisAportacions residents
Fons propis

29.614,33 €
700,00 €
SubvencionsDept. Drets Socials Generalitat de Cataluny35.000,00 €