Pla estratègic 2018 – 2022

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es com a pla estratègic del 2018 al 2022:

Línies d’acció

Consolidar l’associació, desenvolupant una dinàmica participativa i activa dels seus òrgans i ampliar la seva base social.

 1. Administrar i fer créixer el grup inicial de convivència que possibilita l’acolliment de persones en situació d’exclusió social, com alternativa de vida i amb un estil respectuós amb el medi ambient.
 2. Començar possibles projectes ocupacionals i treball que puguin satisfer les necessitats de la comunitat i sostenibilitat econòmica a llarg termini, mitjançant un treball col•lectiu.
 3. Contactar i col•laborar amb entitats que treballin activament en iniciatives de lluita contra les causes de l’exclusió social i a favor de la conservació del medi natural, així com els Serveis Socials del Territori, per tal de fer un treball coordinat en xarxa.

Estructura organitzativa

Àmbit institucional

Tenim com a referent el Consell Rector de l’Associació Emús Rural, tindria com a funcions:

 1. Relació amb altres entitats i les administracions públiques.
 2. Assessorament en temes tècnics i de gestió.
 3. Seguiment dels projecte desenvolupats.

Àmbit administratiu i tècnic

El Consell Rector assumeix l’administració de manera compartida amb el responsables de cada projecte. El Consell Rector és també responsable de procurar de contar amb l’assessorament tècnic quan calgui per al desenvolupament del projecte. En el camp de desenvolupament de projectes agrícoles es conta amb la col•laboració d’una enginyera agrícola i l’acompanyament de la Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges.

Àmbit de projectes

Cada projecte quedarà en mans del’equip coordinador format pels promotors del mateix.

Les funcions de la coordinació seran:

 1. Establir els criteris conjunts d’intervenció i gestió diària del projecte.
 2. Coordinació del treball i activitats.
 3. Relació amb institucions.
 4. Acompanyament personal de les persones beneficiaries.
 5. Vetllar per la bona convivència del grup e intervenir en casos problemàtics.

Recursos necessaris

Infraestructures i materials

– Comptem amb els espais de la Rectoria de Santa Maria del Camí a Granyena (habitatge amb capacitat per a 10 persones residents, corral i terrenys adjacents) i pis a Cervera (amb capacitat per a 4 residents)

– Furgoneta de càrrega per a feines i cotxe per a transport de persones.

– Equips informàtics i connexió de telèfon i internet.

– Petit taller i eines de treball de camp, fusteria i de reparacions de la llar per als tallers.

Recursos humans

– Voluntaris. Per una part les quatre persones que formen el Consell Rector , per altra un grup de persones vinculades a la marxa de la comunitat de vida , altres persones que fan assessoria de diferents temes i una persona dedicada a suport en la comunicació. El pla de voluntariat anirà treballant la formació i consolidació d’aquests grups.

– Professionals. Es preveu poder anar fent contractacions de persones per portar a terme projectes que ho necessitin com la Llar Santa Maria, els Tallers Ocupacionals i pis d’Inserció Recer de Cervera. Es farà en funció del finançament obtingut i prioritzar poder contractar persones que visquin o hagin viscut a les nostres llars.

Finançament

El finançament es preveu:

1.- Fons socials: recaptació a través de donatius i campanyes. (30%) Cal treballar per enfortir la base social de l’entitat.

2.- Prestació de serveis: aportacions de persones residents a la Llar per despeses de la mateixa (40 %).

3.- Subvencions públiques i privades. (30 %) Cal fer gestions per presentar-nos a convocatòries de administracions públiques i fundacions privades cada any.

En aquest període de 2018-2019 es farà l’estudi per posar en marxa una activitat pròpia que doni ocupació a residents de la llar i així ajudi al sosteniment de la comunitat, de manera que caminem a un finançament intern del projecte, cada vegada més gran.

Programes d’execució

Les línies d’acció es concreten en els següents programes:

1.-«Lluita contra l’exclusió social i desenvolupament rural«, on les actuacions principals són la Llar d’acollida Santa Maria del Camí i el pis d’inserci´Recer de Cervera. Es preveu fer projectes cada any dins d’aquest programa per: cobertura de necessitats bàsiques dels residents, acompanyament socio-educatiu i millora de les infraestructures dels espais.

2.- «Col•laboració amb altres entitats i serveis socials del territori«, es participen en plataformes de cara a treballr diferents problemàtiques socials de manera conjunta i per la interlocució amb l’administració.

3.- «Desenvolupament d’ocupació i inserció laboral«, es dissenyen estratègies per capacitar les persones en habilitats laborals i per obrir vies a la seva integració en el món laboral. En aquest camp es preveu desenvolupar tallers ocupacionals d’horta, granja, reparacions de la llar, treballs de camp (olivera, ametller i vinya) i atenció al públic en venda de productes de segona mà.

4.- «Foment del voluntariati participació ciutadana«, portem a terme el nostre projecte de voluntariat i amb el desenvolupament de dinàmiques participatives dins l’associació. Cada any es desenvolupen proyectes en aquest sentit.

5.- «Conscienciació i reflexió sobre els problemes de l’exclusió social i el deteriorament del medi natura«, se dissenyen activitats obertes a tota la ciutadania de reflexió i diàleg.