Pla estratègic 2023 – 2026

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es planteja com a pla estratègic del 2023 al 2026:

Línies d’acció

 1. Consolidar l’associació, desenvolupant una dinàmica participativa i activa dels seus òrgans i ampliar la seva base social el voluntariat.

 2. Tenir cura i fer créixer el grup fix de convivència que possibilita l’acolliment de persones en situació d’exclusió social, com alternativa de vida i amb un estil senzill i respectuós amb el medi ambient.

 3. Consolidar els projectes ocupacionals i treball generats a la Sagrada Família de formes que puguin satisfer les necessitats dels espais de convivència generats i sostenibilitat econòmica a llarg termini, mitjançant un treball col·lectiu.

 4. Completar les millores a l’edifici de la Sagrada Família per fer-ho viable i habitable, així com les millores de teulada necessàries a la Llar Santa Maria del Camí.

 5. Fer prospecció i noves cessions d’habitatges de vida autònoma que donin resposta a les persones que surten de les nostres llar.

 6. Contactar i col•laborar amb entitats que treballin activament en iniciatives de lluita contra les causes de l’exclusió social i a favor de la conservació del medi natural, així com els Serveis Socials del Territori, per tal de fer un treball coordinat en xarxa.

Estructura organitzativa

Àmbit institucional

Tenim com a referent el Consell Rector de l’Associació Emús Rural, tindria com a funcions:

 1. Relació amb altres entitats i les administracions públiques.

 2. Assessorament en temes tècnics i de gestió.

 3. Seguiment dels projecte desenvolupats.

Àmbit administratiu i tècnic

El Consell Rector assumeix l’administració de manera compartida amb el responsables de cada projecte. El Consell Rector és també responsable de procurar de contar amb l’assessorament tècnic quan calgui per al desenvolupament del projecte. En el camp de desenvolupament de projectes agrícoles es conta amb la col•laboració d’una enginyera agrícola i l’acompanyament de la Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges.

Àmbit de projectes

Cada projecte quedarà en mans del’equip coordinador format pels promotors del mateix.

Les funcions de la coordinació seran:

 1. stablir els criteris conjunts d’intervenció i gestió diària del projecte.

 2. Coordinació del treball i activitats.

 3. Relació amb institucions.

 4. Acompanyament personal de les persones beneficiaries.

 5. Vetllar per la bona convivència del grup e intervenir en casos problemàtics.

Recursos necessaris

Infraestructures i materials

– Comptem amb els espais de la Rectoria de Santa Maria del Camí a Granyena (habitatge amb capacitat per a 10 persones residents, corral i terrenys adjacents) i pis a Cervera (amb capacitat per a 4 residents)

– Furgoneta de càrrega per a feines i cotxe per a transport de persones.

– Equips informàtics i connexió de telèfon i internet.

– Petit taller i eines de treball de camp, fusteria i de reparacions de la llar per als tallers.

Recursos humans

– Voluntaris. Per una part les quatre persones que formen el Consell Rector , per altra un grup de persones vinculades a la marxa de la comunitat de vida , altres persones que fan assessoria de diferents temes i una persona dedicada a suport en la comunicació. El pla de voluntariat anirà treballant la formació i consolidació d’aquests grups.

– Professionals. Es preveu poder anar fent contractacions de persones per portar a terme projectes que ho necessitin com la Llar Santa Maria, els Tallers Ocupacionals i pis d’Inserció Recer de Cervera. Es farà en funció del finançament obtingut i prioritzar poder contractar persones que visquin o hagin viscut a les nostres llars.

Finançament

El finançament es preveu:

1.- Fons socials: recaptació a través de donatius i campanyes. (30%) Cal treballar per enfortir la base social de l’entitat.

2.- Prestació de serveis: aportacions de persones residents a la Llar per despeses de la mateixa (40 %).

3.- Subvencions públiques i privades. (30 %) Cal fer gestions per presentar-nos a convocatòries de administracions públiques i fundacions privades cada any.

En aquest període de 2023-2026 es farà molts esforços per a què l’activitat pròpia doni ocupació a residents de la llar i així ajudi al sosteniment de la comunitat, de manera que caminem a un finançament intern del projecte, cada vegada més gran.

Programes d’execució

Les línies d’acció es concreten en els següents programes:

1.-«Lluita contra l’exclusió social i desenvolupament rural«, on les actuacions principals són la Llar d’acollida Santa Maria del Camí i l’hostatgeria Sagrada Família. Es preveu fer projectes cada any dins d’aquest programa per: cobertura de necessitats bàsiques dels residents, acompanyament socio-educatiu i millora de les infraestructures dels espais.

Ampliar l’oferta d’habitatges de vida autònoma (ara Recer de Cervera i Pis Sagrat Cor), com a mitjà d’accès a habitatge digne i assequible per a persones vulnerables.

2.- «Col•laboració amb altres entitats i serveis socials del territori«, es participen en plataformes de cara a treballr diferents problemàtiques socials de manera conjunta i per la interlocució amb l’administració.

3.- «Desenvolupament d’ocupació i inserció laboral«, es dissenyen estratègies per capacitar les persones en habilitats laborals i per obrir vies a la seva integració en el món laboral. En aquest camp es preveu desenvolupar tallers ocupacionals gestió de l’alberg de peregrins i grups, transports, d’horta, reparacions de la llar i venda de llibres de segona mà. També generar un o dos llocs més de feina estables de les activitats de l’entitat.

4.- «Foment del voluntariati participació ciutadana«, portem a terme el nostre projecte de voluntariat i amb el desenvolupament de dinàmiques participatives dins l’associació. Cada any es desenvolupen proyectes en aquest sentit.

5.- «Conscienciació i reflexió sobre els problemes de l’exclusió social i el deteriorament del medi natura«, se dissenyen activitats obertes a tota la ciutadania de reflexió i diàleg.