Comptes 2019

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

El resultat del funcionament de l’entitat d’aquesta any és de 282,40 euros. De nou estem molt satisfets de haver pogut aconseguit tot el finançament per unes activitats que han augmentat de volum econòmic un 20%.

INGRESSOS: 75.791,77
Hem augmentat les ajudes públiques (30.404,31 de euros): 21.000 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 7.200 de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 2204,31 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 22.102,16 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat. Cal destacar l’augment de l’Agència de l’Habitatge respecte al 2018, ja que aquest curs hem gestionat 4 habitatges d’inclusió.
Els ingressos socials han vingut d’aportacions de residents a les llars (36.338,96 euros) i quotes i donatius de particulars (9.048,50)

DESPESES: 75.509,37
El 2019 ha suposat tenir despeses de lloguer per primera vegada de dos dels habitatges que gestionem (4.008,91 euros).
Hem gastat més també en compres d’alimentació, farmàcia i materials per als tallers.
També he dedicat més esforços en ajudes directes als companys de la comunitat: -en contractació de personal ja una company de la comunitat ha estat contractat durant 6 mesos a la nostra entitat.
-en formació i de sortides culturals, d’acord amb la intensificació dels tallers de la tarda i les sortides de lleure.

INGRESSOS 75.991,77 €

Aportacions residents: 36.338,96 €

Subvencions públiques: 30.404,31 €

Donatius: 9.048,50 €

DESPESES 75.509,37 €

Lloguers: 4.008,91€

Compres i cosums 9.919,44 €

Subministraments 3.816,66 €

Transport: 5.530,62 €

Personal: 44.723,27 €

Ajudes residents: 2.498,46 €

Serveis professionals: 1.848,97 €

Amortititzacions: 2.840,07 €

Com cada any hem de destacar molt, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. En un lloc preeminent tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa i tota la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades. També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que ha augmentat, de CERMA ONG i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

Inversions

Després del gran esforç que va suposar l’any 2018 en inversions, aquest 2019 hem fet únicament intervencions molt petites.
Hem rebut una donacions de segona mà per a la llar:
-escriptoris per a una habitació.
-armaris per als tallers.
– dos ordinadors portàtils per als cursos on-line.

Hem comprat:
-mobiliari per l’habitació del pis Sagrat Cor.
-material de construcció per a finalitzar obres al magatzem de la granja.

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsDonatius propis                                
Aportacions residents
1.256,50 € 
1.500,00 €
Ajudes privades1.100,00 €
TOTAL1.256,50 €2.600,00 €
DESPESES
Dineràries
No dineràries
Llar Santa MariaMobiliari

Ordinadors portàtils
800,00 €

300,00 €
Pis Sagrat CorMobiliari262,00 €
Tallers GranjaFinalització obres Magatzem994,50 €1.500,00 €
TOTAL1.256,50 €2.600,00 €