Projectes de l’any 2024

  PROGRAMA

 “INCLUSIÓ SOCIAL

 I DESENVOLUPAMENT RURAL”

1.- Servei d’acolliment i orientació

Objectiu:

Oferir espais d’orientació i diagnosi a persones en situació de vulnerabilitat, especialment a persones sense llar, i també a persones que cerquen col·laborar en una acció voluntària.

Espais i recursos materials:

El projecte es desenvolupa als espais de l’edifici Sagrada Família de Cervera: sala de reunions, connexió Internet i ordinador.

Activitats i calendari:

El projecte busca generar espais de trobada per a persones en situació d’exclusió social o persones que vulguin ser voluntaris.. Es fa de dilluns a divendres en horari de 9 a 4 h.

1.- Trobada inicial per recollir necessitats, sempre en coordinació amb Serveis Socials bàsics.

2.- Entrevistes personals setmanals o quinzenals: per fer diagnosi compatida de la situació personal analitzant punts forts i febleses (anàlisi DAFO)

3.- Derivació a recurs o entitat adequada o bé participació en alguns dels espais de la nostra entitat.

2.- “Cobertura de necessitats bàsiques i vida en comunitat”
Llar Santa Maria del Camí i Llar Sagrada Família

Objectiu:

Facilitar un espai de vida acollidor de llarga estada que permeti a la persona reconciliar-se amb la seva pròpia existència i possibilitar-la per afrontar el futur i que:

– Vetlla per cobrir les necessitats bàsiques dels residents: higiene, alimentació, salut, descans, accés a serveis sanitaris i socials…

– Vincula en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona. (tramitació de documentació per a legalitzar la seva situació social, accés a prestacions a les que tenen dret…).

– Dona suport emocional i acompanya en un procés personal d’aprenentatge i evolució personal.

Espais i recursos materials:

El projecte es desenvolupa en dos espais diferents:
– Un mas de sis llits d’acollida, en un entorn rural, a Granyena de Segarra.
– Un apartament amb cinc habitacions individuals dins de l’edifici Sagrada Família al centre de Cervera.
Ambos espais compten amb espais comunitaris de cuina, menjador, bugaderia, tallers…. i espais externs. També amb cotxe i moto per al transport.

Activitats i calendari:

El projecte busca generar espais de convivència i ocupació per a persones en situació d’exclusió social. Les llars vetllen per cobrir les necessitats bàsiques dels residents, amb diferents serveis. Es fa tots els dies de l’any amb servei de 24 h oberts, ja que es tracta d’una acollida residencial.

1.- Servei de menjador i allotjament. La llar garanteix la manutenció completa: esmorzar, dinar, berenar i sopar. També l’allotjament.

2.- Servei d’higiene personal i medicaments. Els residents a llar no té cap font d’ingressos rep uns diners per comprar productes d’higiene i medicaments pautats pel seu metge necessaris per la seva salut.

3.- Servei de rober. L’entitat recull roba de segona mà de donacions, que classifica i emmagatzema en un petit rober. Les persones que tenen necessitat de roba poden accedir al rober i agafar el que necessitin.

4.- Servei de transport. Les persones que necessiten visites mèdiques o amb serveis socials, així com activitats per la seva inserció laboral, tenen un servei de transport per poder realitzar-les, tenint en compte que l’habitatge és situat a un mas fora de poble on no hi ha cap forma de transport públic.

Les activitats es divideixen en dos blocs:

1.- Activitats individuals.
1.1.- Entrevistes personals.
1.2.- Elaboració del Pla d’Intervenció Personalitzat.
1.3.- Activitats per vincular a la persona en la corresponent xarxa de social normalitzada:serveis d’atenció a la persona, sanitaris, culturals…. Calendari segons marquin les prioritats del Pla d’Intervenció Personal.

2.- Les activitats en grup:
2.1.- Activitats de vida ordinària i tasques domèstiques. Diàriament ½h. al matí i ½h. a la tarda de dilluns a diumenge i 2h. divendres a la tarda.
2.2.- Assemblea setmanal. Divendres a la tarda 1h i mitja.
2.3.- Activitats de temps lliure: Un diumenge al matí cada mes de 10-14h., un dissabte a la tarda cada mes de 15-19h.
2.4.- Grups de treball conjunt per a la creació de vincles personals i socials entre l’ambient marginal i l’ambient integrat socialment.

3.- Acompanyament a la vida autònoma: Habitatge d’inclusió Recer de cervera

Objectiu:

1.- Gestionar i coordinar els espais de convivència de “Recer de Cervera” que possibiliti l’accés a un habitatge compartit per a persones en procés d’inserció social.

2.- Generar espais de suport emocional i l’ajuda mútua per afrontar la subsistència.

3.- Responsabilitzar a les persones residents com a subjectes actius del seu procés personal, afavorint al màxim la seva autonomia, promovent processos personals d’inserció social i ocupacional dels residents, assegurant l’acompanyament de la persona a diferents nivells.

Espais i recursos materials:

Es tracta d’un habitatge compartit a Cervera amb funcionament amb quatre llits, amb tots els equipaments

Activitats i calendari:

Les activitats es divideixen en dos blocs:
1.- Activitats individuals.
     1.1.- Entrevistes personals.
     1.2.- Elaboració del Pla d’Intervenció Personalitzat.
     1.3.- Activitats per manteniment i reforç dels vincles de la persona en la corresponent xarxa de social normalitzada:serveis d’atenció a la persona, sanitaris, culturals…. Calendari segons marquin les prioritats del Pla d’Intervenció Personal.

2.- Les activitats en grup:
     2.1.- Activitats d’acompanyament a vida ordinària i tasques domèstiques.
     2.2. Reunió setmanal de revisió de tasques.
     2.3.- Activitats de temps lliure: Un diumenge al matí cada mes de 10-14 h, un dissabte a la tarda cada mes de 15-19 h., junt a altres persones vinculades a l’entitat.

4.- Atenció a urgències socials: Hostatgeria Social Sagrada Família.

4.1.- Acollida residencial

Objectiu:

Generar i gestionar espais que puguin acollir de manera temporal persones o famílies que es queden sense llar, possibilitant un acompanyament de la seva situació, la seva vinculació en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona i la recerca d’alternatives habitacionals de futur estables.

Espais i recursos materials:

Es tracta de d’un espai dins de l’edifici Sagrada Família amb 12 llits repartits en 8 habitacions amb quatre banys.

Activitats i calendari:

1.- Entrevistes personalitzades per a les entrades.

2.- Seguiment de l’evolució i acompanyament de forma setmanal, en coordinació amb els serveis socials del territori.

3.- Activitats de tasques domèstiques compartides.

4.- Servei de menjador i bugaderia.

5.- Ajuda a la recerca d’habitatge estable de futur i d’inserció social.

4.2.-Servei d’empadronament d’emergència

Objectiu:

Possibilitar que les persones que viuen a la comarca, però no poden empadronar-se en el seu domicili, puguin tenir un empadronament per poder tenir els drets que se’n deriven i la seva vinculació en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona, educatius, sanitaris,…

Espais i recursos materials:

L’Hostatgeria Social Sagrada Família, pot servir de domicili d’empadronament per aquestes situacions.

Activitats i calendari:

1.- Coordinació amb els serveis socials per confirmar situació habitacional de la persona que demana l’empadronament.

2.- Entrevista d’informació del servei (drets i obligacions) i signatura de compromís assistencial.

3.- Gestions d’empadronament a la Peria.

4.- Entrevistes de seguiment de la situació de les persones empadronades, coordinades amb serveis socials de base.

4.3.-Servei d’alberg nocturn en temporada de fred

Objectiu:

Possibilitar que les persones que viuen dormen a la via pública en temporada de baixes temperatures tinguin aixopluc garantit.

Espais i recursos materials:

L’Alberg Sagrada Família, habilita una habitació amb bany per quest servei temporal.

Activitats i calendari:

1.- Coordinació amb policia local per confirmar situació habitacional de la persona que demana l’allotjament.

2.- Acompanyament de la policia local a la persona a l’alberg.

3.- Pernoctació i esmorzar de la persona/es.

4.- Acompanyament de la policia local  per marxar de l’alberg a les 8 h.

5.-Ajuda a l’accés a habitatge digne: Habitatge Social Sagrat Cor

Objectiu:

Facilitar un habitatge de lloguer social temporal per a persones vulnerables, que no ho poden aconseguir al mercat habitual Possibilitar la vinculació dels residents en la corresponent xarxa de serveis d’atenció a la persona i de salut i un acompanyament en la seva situació personal, per obrir possibilitats de futur d’un habitatge definitiu Participar d’un projecte col·lectiu “Casa i Colla” animada per l’Associació d’amics del Casal”.

Activitats i calendari:

El projecte que portem a terme es tracta d’un habitatge social que dura tot un any per a persones en situació d’exclusió social.

1.- Entrevistes personalitzades per a les entrades.

2.- Seguiment de l’evolució i acompanyament dels residents de forma mensual, en coordinació amb els serveis socials del territori.

3.- Entrevistes personals per a la valoració de la marxa o continuïtat a l’habitatge.

  PROGRAMA

 “FOMENT DE L’OCUPACIÓ

 I LA INSERCIÓ LABORAL”:

1.- Tallers ocupacionals per la inserció laboral.

Objectiu:

1.- Crear espais d’aprenentatges i ocupació a persones en situació d’exclusió social, on es doni capaciti la persona per a l’accés al món laboral.

2.- Responsabilitzar a les persones com a subjectes del seu procés d’aprenentatge afavorint la descoberta de les seves capacitats i límits i la participació en el seu manteniment.

3.- Aprendre a cooperar i a treballar en equip.

Espais i recursos materials:

El projecte es desenvolupa en un mas en un entorn rural. Compta amb espais de granja i horta, així com camps d’olivera i ametllers.
Taller i magatzems.
Eines per a feines agrícoles i de petites construccions i reparacions.
Furgoneta per al transport.
Hort per al conreu amb aigua a les afores de la ciutat de Cervera.
Granja d’autoconsum a Santa Maria del Camí a Granayena.

Activitats i calendari:

Es fan durant tot l’any, excepte del 15 al 31 d’agost.

1.- Tallers per a desenvolupar habilitats i competències laborals i socials: hàbits, puntualitat, responsabilitat, qualitat de resultats, treball en equip, …

1.1.- Tallers de matí de 8 a 13,30 de dilluns a divendres.
     1.1.1.- Taller de cuina.
     1.1.2.- Taller de neteja.
     1.1.3.- Taller de petites reparacions de la llar.
     1.1.4.- Taller d’horta i granja familiar.

1.2.- Tallers de tarda de 15,30 a 17,30 h de dilluns a divendres.
     1.2.1.- Tallers d’atenció a públic i consergeria.
     1.2.2.- Tallers d’habilitats socials.

2.- Acompanyament a la Recerca de feina

Objectiu:

1.- Acompanyar a la persona en el coneixement i les habilitats laborals.
2.- Acompanyar en l’accés al món laboral.

Espais i recursos materials:

El projecte es desenvolupa en una Casa Sagrada Família de Cervera. Compta amb aules per a les trobades personals, ordinador i connexió a internet.

Activitats i calendari:

Es fan durant tot l’any:
1.- Entrevistes personals
     1.1.- Elaboració del Pla per a la inserció laboral.
     1.2.- Activitats per vincular a la persona en la corresponent xarxa d’inserció laboral.
     1.3.- Eines bàsiques per a la recerca de feina.
2.- Entrevistes seguiment després de trobar feina.

  PROGRAMA

  “COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

 I SERVEIS SOCIALS DEL TERRITORI:

Treball en xarxa

Objectiu:

Inserir l’acció de l’associació a la xarxa d’atenció social i en el teixit d’entitats de territori. Només el treball coordinat fa possible els canvis personals i socials. La nostra associació necessita de les altres entitats i aquestes de la nostra acció. Volem ser una eina de servei en el nostre territori.

La finalitat és aconseguir una xarxa de col·laboració que sigui element de transformació social.

Activitats:

Trobades de coordinació amb:

– Treballadores socials de Consell Comarcal de La Segarra.
– Banc d’Aliments que gestiona el Consell i Càritas de Cervera.
– Parròquia i ajuntament de Granyena de Segarra.

Treball conjunt amb:

– Treballadors social de l’Ajuntament de Igualada, del Consell Comarcal de l’Urgell i de l’Alberg de transeünts de Càritas de Tàrrega, també Consells Comarcals de l’Anoia, l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès.

Participació de les activitats oferides per:
– Entitat socials de la Segarra.
– Federació Catalana de Voluntariat Social.
– Xarxa d’Habitatges d’inclusió Social de Catalunya.

Calendari:

El calendari depèn de les necessitats i la disponibilitat de les altre entitats.

  PROGRAMA

 “FONAMENT DE VOLUNTARIAT

 I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Voluntariat i participació ciutadana

Objectiu:

1.- Conscienciar de les causes de l’exclusió social i el deteriorament del planeta facilitant espais de reflexió e intercanvi sobre la nostra realitat.

2.- Crear vies de participació perquè veïns i altres persones experimentin la vinculació personal i l’ajuda mútua amb les persones acollides a les llars i trobar maneres concretes de compartir el que som i tenim amb altres en pitjor situació que nosaltres.

3.- Oferir un estil de vida compartida en relació amb la Natura de manera quotidiana i que afavoreixi la cura i els valors ètics i espirituals.

Activitats:

Els voluntaris dins l’associació podran fer tasques durant tot l’any de:

1.- Assessorament professional.

Professionals que amb el seu coneixement tècnic puguin aportar coneixements necessaris al desenvolupament de l’associació.

2.- Difusió i informació.

Donar informació de les finalitat de l’associació i les seves activitats en punts de difusió programats.

3.- Acompanyament de processos personals en els àmbits:

– Activitats de vida quotidiana (cuinar, tasques de la llar, bugaderia…) sempre junt amb un responsable de l’àrea socioeducativa i sota el seu criteri.

– Activitats d’espais ocupacionals (participació i animació) junt amb el monitor responsable i sota el seu criteri.

– Activitats de temps lliure, en les que tindrà autonomia per programar i executar, amb prèvia comunicació al responsable de l’àrea socioeducativa.

4.- Col·laboració en tallers de conscienciació i/o reflexió.

5.- Tasques d’informació i representació en fires i trobades