Comptes 2020

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

El resultat del funcionament de l’entitat ha tornat a ser positiu de 862,30 euros, encara que amb tota l’ampliació d’activitats ha suposat un increment de despeses considerable. Aquest any hem començat un aposta per diversificar fons de finançament del projecte introduint lloguer d’espais i serveis a tercers de jardineria/transport/manteniment i neteja.

INGRESSOS: 87.782,39 euros
Ajudes públiques (41.704,56 de euros): 21.000 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 8.100 de l’Agència de l’Habitatgede Catalunya i 2.204,55 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 2.102,16 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.
Ingressos socials han vingut d’aportacions de residents a les llars (38.127,31 euros) i donatius (3.097,93 euros).
Altres ingressos (4.852,59):
Venda de productes agraris 569,50, Serveis a tercers 4.135,59 i Lloguer d’espais de la Sagrada Família 147,50.
Diversificar les fons d’ingressos ha estat tot un repte per la complexitat comptable que suposa, però a la vegada és una esperança de sostenibilitat i de independència de cara al futur.

DESPESES: 86.920,09 euros
Les novetats més importats ha estat l’ increment del 87% de despeses de manteniment de les llars (8.805,89) i un de 44% en subministraments (5.667,06) degut sobre tot a la incorporació de l’Hostatgeria Sagrada Família.
Hem també gastat un 17% més en compres d’alimentació, farmàcia i material de tallers, degut a que hem l’amplitud de l’acollida d’aquest any.
Per últim, hem augmentat un 60% en ajudes monetàries a residents (5.978,26) ja que molts han arribat sense cap recurs econòmic.
En canvi s’ha vist reduïda la partida per transport en un 59%, cosa que expliquem pel confinament de mesos.

INGRESSOS 87.782,39 €

Aportacions residents: 38.127,31 €

Subvencions públiques: 41.704,56 €

Donatius: 3.097,93 €

Altres ingressos: 4.852,59

DESPESES 86.920,09 €

Lloguers: 4.612,24 €

Compres i cosums 8.999,53 €

Subministraments 5.667,06 €

Manteniment: 8.805,89 €

Transport: 3.475,37 €

Personal: 41.523,79 €

Ajudes residents: 5.978,21 €

Serveis professionals: 3.615,34 €

Amortititzacions: 3.045,88 €

Aportacions no dineràries
Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades, assenyalem tot el treball constant, també voluntari, fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció.
També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera setmanal i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene. Aquest any també han fet una aportació no dinerària les Germanes de la Sagrada Família de l’Urgell fent-se càrrec d’alguns subministraments de l’Hostatgeria Social.

Inversions

El 2020 ha esta any de grans inversions, com ja us hem explicat, sobre tot per posar en marxa l’Hostatgeria Sagrada Família.

FINANÇAMENT

Dineràries


No dineràries


Fons propis

Aportacions residents
Donatius


3.000,00 €

10.660,00 €


Ajudes privades

Fundació Bancària La Caixa
Germmanes de la Sagrada Família d'Urgell
Bisbat de Solsona
Mobles Mollet

20.183,18 €
12.958,91 €
2.500,00 €
700,00 €

INVERSIONS

Dineràries

No dineràries

Llar Santa Maria

Reconstrcció murs de pedra

1.500,00 €


Hostatgeria Social

A. Col·lectors tèrmics solars
B. Termos lèctrics aigua calenta
C. Pintura
D. Millores instal·lació elèctica
E. Instal"lació internet
F. Caldera de condensació nova i reorganització de les velles
G. Revisió i reparació instal·lacio calefacció
H. Buidatge dels sanitaris
I. Moblat d'espais
J. Cuina

20.183,18 €
1.653,28 €
3.030,25 €
3.460,70 €
112,58 €
6.592,08 €
1.647,66 €
1.658,45 €

318,91 €7.000,00 €

300,00 €


860,00 €
1.700,00 €

TOTAL38.657,09 €11.360,00 €