Pressupost 2024

INGRESSOS161.588,79 €
Ingressos socials
31.130,68 €
Aportació residents
Donatius
28.206,50 €
2.924,18 €
Subvencions públiques
107.058,11 €
Diputació Barcelona
Dept. Drets Socials CONCO24

Paeria de Cervera
Agència de catalana de l'Habitatge
Subv. Contratació
7.000,00 €
57.298,48 €
5.000,00 €
9.000,00 €
28.079,63 €
Altres ingressos
23.400,00 €
Venda productes
Altres serveis
Lloguer d'espais
Allotjament de grups
2.000,00 €
500,00 €
5.900,00 €
15.000,00 €
DESPESES161.588,79 €
Lloguers
5.956,00 €
Llar Santa Maria
Pis Recer de Cervera
Pis Sagrat Cor
1.656,00 €
1.300,00 €
3.000,00 €
Subministraments
17.980,00 €
Llum
Aigua
Escombreries
Gas propà
Gas butà
Gas ciutat
Telèfon i Internet
7.300,00 €
2.780,00 €
615,00 €
5.000,00 €
890,00 €
445,00 €
950,00 €
Compres i consums
19.200 €
Alimentació i higiene
Farmàcia
Ofimàtica
Materials Llars
Materials tallers
Materials alberg
18.000,00 €
700,00 €
500,00 €
300,00 €
900,00 €
1.000,00 €
Reparació i
conservació
5.200 €
Llar Santa Maria
Pis Recer de Cervere
Hostatgeria Social
Alberg peregrins
700,00 €
200,00 €
500,00 €
4.000,00 €
Transports
3.660,00 €
Combustible
Manteniment vehicles
Despeses viatges
3.500,00 €
2.000,00 €
160,00 €
Personal
92.092,79 €
Sous
Seguretat Social
69.587,16 €
22.505.63 €
Ajudes residents
6.500,00 €
6.500,00 €
Serveis professionals
3.100 €
Gestoria laboral
Serveis externs/assegurances
Serveis bancaris
1.300,00 €
1.400,00 €
400,00 €
Altres800,00 €
Amortitzacions
2.700 €
2.700,00 €