Pressupost 2023

INGRESSOS142.839,14 €
Ingressos socialsAportació residents
Donatius
34.508,61 €
9.083,93 €
Subvencions públiquesDiputació Barcelona
Dept. Drets Socials COSPE
Agència de catalana de l'Habitatge
Subv. Contratació
Paeria de Cervera
7.000,00 €
27.300,00 €
9.000,00 €
15.932,64 €
5.000,00 €
Subvencions privadesFundació La Caixa8.500,00 €
Altres ingressosVenda productes
Altres serveis
Lloguer d'espais
Allotjament de grups
2.000,00 €
1.000,00 €
5.900,00 €
12.000,00 €
DESPESES142.839,14 €
LloguersLlar Santa Maria
Pis Recer de Cervera
Pis Sagrat Cor
1.656,00 €
1.296,00 €
3.000,00 €
SubministramentsLlum
Aigua
Escombreries
Gas propà
Gas butà
Gas ciutat
Telèfon i Internet
7.300,00 €
5.850,00 €
500,00 €
5.000,00 €
890,00 €
900,00 €
750,00 €
Compres i consumsAlimentació i higiene
Farmàcia
Ofimàtica
Materials Llars
Materials tallers
Materials alberg
12.500,00 €
700,00 €
720,00 €
300,00 €
840,00 €
500,00 €
Reparació i conservacióLlar Santa Maria
Pis Recer de Cervere
Hostatgeria Social
Alberg peregrins
700,00 €
200,00 €
500,00 €
2.028,00 €
TransportsCombustible i estacionaments
Manteniment vehicles
4.008,00 €
1.600,00 €
PersonalSous
Seguretat Social
56.418,61 €
21,955,87 €
Ajudes residents6.500,00 €
Serveis professionalsGestoria laboral
Serveis externs/assegurances
Serveis bancaris
1.026,66 €
1.300,00 €
400,00 €
Altres800,00 €
Amortitzacions2.700,00 €

INVERSIONS

FINANÇAMENT47.959,02 €
Fons propis11.459,02 €
Ajudes privadesFundació BLC
Pre500
21.500,00 €
15.000,00 €
DESPASES47.959,02 €
Hostatgeria SocialPlaques solars
Retirar radiadors de gas
14.000,00 €
7.500 €
Santa Maria del CamíReparació teulada
Honoraris professionals
Tases
24.759,02 €
1.200,00 €
500,00 €